SNCA gene, but not MAPT, influences onset age of Parkinson’s disease in Chinese and Australians Yue Huang, Gang Wang, Dominic Rowe, Ying Wang, John B. J. Kwok, Qin Xiao, Frank Mastaglia, Jun Liu, Sheng-Di Chen and Glenda Halliday 2015 BioMed Research International 2015, 135674 Open Access